ربودن کودکان
  • توصیه روز به والدین<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-374">			<span class="no-rating-results-text"></span>		</span>

    سلام عزیزانم این روزها در مورد دو مسئله ی مهم زیاد مطلب می خوانید. یکی کودک آزاری و یکی ربودن کودکان است. ...

    سلام عزیزانم این روزها در مورد دو مسئله ی مهم زیاد مطلب می خوانید. یکی کودک آزاری و یکی ربودن کودکان است. با توجه به اینکه این معضل اجتماعی نه تازه است و نه فقط مربوط به کشور ما، تقاضا دارم نگرانی های ...

    بیشتر بخوانید