" فصل شیرین مادری" گاه چنان باغچه وجودت را زیر و رو می‌کند که دوباره از نو شکفته می‌شوی و پر از می‌شوی از حس‌های خوب زندگی. من در کنار پسرکی شیرین زبان، دوباره از نو رستم.

مقاله163
فوریه, 2018ژانویه, 2018نوامبر, 2017 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده