چرا کودکان در مقابل خواب و خوابیدن مقاومت می‌کنند؟

چرا کودکان در مقابل خواب و خوابیدن مقاومت می‌کنند؟

زمان خواب برای کودکان به معنی زمان «تنهایی»، «سکوت»، «تاریکی» و «بی‌تحرکی» است. پس از روش‌های مختلفی برای به تعویق انداختن آن استفاده می‌کنند؛ مثل گرسنگی، دستشویی، تشنگی، ترس، بازی کردن، معطل کردن و…
بنابراین شما با توصیه های بافرزندم معنای خواب را برای کودک عوض کنید.

برای مشکل تاریکی = از چراغ خواب استفاده کنید.
برای مشکل سکوت = برایش قصه بگویید یا کتاب قصه بخوانید.
برای تنهایی = در اتاقش بمانید تا به خواب برود.
برای مشکل سکون = یک ساعت قبل از خواب بازی کامپیوتری نکند و تلویزیون تماشا نکند زیرا سطح هیجاناتش را بالا می‌برد.

 

بافرزندم خواب آرامی را برای شما و فرزندتان آرزو می‌کند.

ad2