تفکرات اشتباه تربیتی ۱.۲۵/۵ (۴)

تفکرات اشتباه تربیتی

▪️‍ گریه نکن! مرد که گریه نمیکنه!

۲ سال اول زندگی، کودک را به بهانه بغلی نشدن، بغل نمی‌کنند و می‌گذارند تا می‌تواند گریه کند، جیغ بکشد و در تنهایی خود احساس ناامنی را خوب مزه‌مزه کند، درحالی‌که ۲ سال اول کودک باید بغل شود، صدای قلب مادر و اطرافیان را بشنود، گرمای تن آنها را حس کند و مجبور نباشد برای هر خواسته‌ای جیغ بکشد.

در عوض بعد از ۲ سال دائم به کودک یادآور میشویم «گریه نکن»، «چرا گریه می‌کنی اینقدر»، «گریه نداره که»، «مرد که گریه نمی‌کنه»، «تو دیگه بزرگ شدی، گریه کردن برات زشته»!

گریه عکس ‌العملی طبیعی در مقابل موقعیت تلخ و دردناک و احساس غم و اندوه است چرا جلوی یک عکس‌العمل طبیعی را میگیریم و آن را به بزرگی و مرد بودن ربط میدهیم؟

?بگذارید کودک گریه کند، آرام شود و بداند گریه کردن ربطی به مرد و زن بودن و بزرگ و کوچک بودن ندارد و نیازی نیست او همیشه بغضش را نگه دارد.

لطفا این مهد کودک را ارزیابی کنید